رنگهای نسوز

رنگ نسوزاصلاح شده650درجه سانتیگراد
رنگ نسوزاصلاح شده650درجه سانتیگراد بر پایه رزین سیلیکونی و پیگمنت های مقاوم حرارتی طراحی گردیده است و تا 650 درجه سانتیگراد دارای مقاومت حرارتی و ثبات رنگی می باشد.
رنگ نسوزاصلاح شده600درجه سانتیگراد
رنگ نسوزاصلاح شده600درجه سانتیگراد بر پایه رزین سیلیکونی و پیگمنت های مقاوم حرارتی طراحی گردیده است و تا 600 درجه سانتیگراد دارای مقاومت حرارتی و ثبات رنگی می باشد.
رنگ نسوزاصلاح شده400درجه سانتیگراد
رنگ نسوزاصلاح شده400درجه سانتیگراد با استفاده از رزین سیلیکونی خالص و پیگمنت های مقاوم حرارتی طراحی گردیده است و تا 400درجه سانتیگراد دارای مقاومت حرارتی و ثبات رنگی می باشد.
رنگ نسوزاصلاح شده200درجه سانتیگراد
رنگ نسوزاصلاح شده200درجه سانتیگراد مقاوم حرارتی بر پایه رزین سیلیکونی و پیگمنت های مقاوم حرارتی طراحی گردیده است و تا 200 درجه سانتیگراد دارای مقاومت حرارتی و ثبات رنگی می باشد.